धन्न मन्त्रिमण्डल गठन भएको छैन र राहत भएको छ !! «

धन्न मन्त्रिमण्डल गठन भएको छैन र राहत भएको छ !!

Comments